Pozidrive cross recess screw

N966Z N966Z

Cross recess.counters. (oval) head screw Phillips

DIN 966 Z / ISO 7047
N965Z N965Z

Cross recessedcounters (flat) head screw Pozidrive

DIN 965 Z / ISO 7046